Privacy Statement

Cottus, gevestigd (7609RD) te Almelo aan de Twentepoort West 11-C, is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Sollicitant

Soort persoonsgegevens
Cottus verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je solliciteert bij Cottus of omdat je een Cottus DNA profiel aanmaakt. Om deze reden verwerkt Cottus de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 •  Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN (controle doelgroep Wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten bij UWV)
 • Geslacht
 • Vestiging
 • geboorteplaats
 • Functie
 • CV en opleidingsniveau

Doeleinden verwerking
Cottus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Selectiebeleid
 • Communicatie
 • Identificatie

Cottus heeft informatie nodig om te kunnen beoordelen of er een geschikte functie is voor jou. Ook wil Cottus graag je gegevens hebben om met je te communiceren en om je te identificeren.

Bewaartermijnen
Cottus bewaart jouw gegevens in eerste instantie maximaal vier weken op basis van toestemming. Heb je expliciet toestemming gegeven om jouw gegevens langer te bewaren (akkoord- en waarheidsverklaring opname persoonsgegevens), dan is dit voor maximaal vijf jaar. We vinden dit belangrijk omdat er in de toekomst wellicht een functie vrijkomt waar jij voor in aanmerking komt.

2. Arbeidsovereenkomst bij Cottus

Soort persoonsgegevens
Indien je in dienst komt bij Cottus, hebben we wat meer gegevens van je nodig. We verwerken dan de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • BSN (controle doelgroep Wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten bij UWV)
 • Kopie ID kaart
 • Bankgegevens
 • Salaris
 • Burgerlijke staat
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Opleidingsniveau
 • Kopie diploma’s / certificaten
 • CV

Doeleinden verwerking
Cottus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Salarisadministratie
 • Te werk stellen bij klant
 • Tariefbepaling
 • Wettelijke plicht
 • Communicatie
 • Identificatie

Cottus heeft informatie nodig om jouw salaris uit te betalen. Ook wil Cottus graag je gegevens hebben om met je te communiceren en om je te identificeren. Tevens heeft Cottus de informatie nodig om jou te werk te stellen bij een klant en om bepaalde informatie door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst. Cottus verwerkt de gegevens dus voor de uitvoering van het contract en een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen
Cottus moet jouw BSN nummer, naam met voorletters, geboortedatum, adres en kopie ID kaart vijf jaar na uitdiensttreding bewaren en jouw bankgegevens zeven jaar na uitdiensttreding. De rest van jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierboven zijn beschreven.

3. Arbeidsovereenkomst derden, aan het werk via Cottus

Soort persoonsgegevens
Indien je een arbeidsovereenkomst heb met een ander bedrijf, maar aan het werk wordt gesteld via Cottus, verwerkt Cottus ook persoonsgegevens. De gegevens die in zo’n geval worden verwerkt, zijn de volgende:

 • Naam
 • Adres
 • geboortedatum
 • BSN (controle doelgroep Wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten bij UWV)
 • Telefoonnummer
 • Geboorteplaats
 • E-mailadres
 • Functie
 • CV
 • Kopie ID indien niet-EER of inwoner Zwitserland

Doeleinden verwerking
Cottus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Salarisadministratie
 • Te werk stellen bij klant
 • Tariefbepaling
 • Wettelijke plicht
 • Communicatie
 • Identificatie

Cottus heeft informatie nodig om jou te werk te stellen bij een klant. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk zijn welke functie jij vervult en waar jij woont. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of jij voor een project in aanmerking komt. Cottus verwerkt jouw BSN om aansprakelijkheid t.o.v. derden te beperken. Tevens berekent Cottus aan de hand van jouw functie/CV het tarief voor de klant. Cottus verwerkt jouw gegevens verder voor de uitbetaling van jouw salaris, door middel van het Cotonline-urensysteem. De daadwerkelijke betaling wordt gedaan door degene met wie jij een arbeidsovereenkomst hebt.

Bewaartermijnen
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierboven zijn beschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cottus deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cottus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Denk hierbij aan een ARBO- dienst / bedrijfsarts / subsidieverwerker / verzekeraar /  Pensioenfonds / leasemaatschappij  etc etc.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Om het gebruiksgemak van websites te verhogen, hanteren websites verschillende technieken. Een bekende techniek die ingezet wordt om de site zo relevant mogelijk te maken voor elke bezoeker is het gebruik van cookies. Wil je meer over deze cookies weten? Kijk dan in ons cookie statement op de website!

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cottus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben door te sturen naar jou of een derde. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cottus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van de identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. Cottus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cottus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons hoofdkantoor of via info@cottus.nl.